Hotel Spa Les Vinyes
Hotel Spa Les Vinyes
Slow Living & Slow Spa Les Vinyes
Slow Living & Slow Spa Les Vinyes

Filosofía Slow Horse Care

 

¿t'Agrada aquesta filosofia?

Uneix-te a la nostra manada!

¿Te gusta esta filosofia?

Unete a nuestra manada!

www.slowhorsecare.es

FILOSOFIA SLOW HORSE CARE

La nostra intenció és promoure i defensar el benestar mental i físic dels cavalls segons les seves necessitats com a espècie.
 
SLOW HORSE CARE té els seus orígens en THE SLOW MOVEMENT, que es va iniciar a Itàlia amb el concepte de SLOW FOOD (en contrast amb el menjar ràpid). Aquest enfocament de prendre el temps necessari per participar plenament d'una activitat i per assaborir la vida, la natura, la gent, i el lloc, s'ha expandit a moltes altres àrees de la vida. Quan s'aplica a la pròpia manera de ser, es converteix en SLOW LIVING.

Ens agrada aquest concepte i intentem crear un grup que convidi a pensar en fer un canvi enfocat a valorar més el moment i així obtenir més qualitat de vida: less is more. SLOW DOWN, SLOW LIVING IS GOOD FOR YOU!!

La nostra definició de "benestar físic i mental" del cavall estaria basada en donar-los un hàbitat i estructura social similar als següents conceptes:

El cavall és una espècie social que viu en grups familiars formats per 2 a 12 individus (Mitjana de 7), que es coneixen com bandes.
Aquests grups familiars són molt estables (canvien molt poc al llarg del temps) ja que les relacions socials i emocionals que uneixen els diferents individus són molt estrets.

Són herbívors estrictes (no mengen res d'origen animal) i la seva dieta es basa en un 80% en una gran varietat de gramínies farratgeres, i en un 20% en una gran varietat de fruites, arrels, fulles, herbes medicinals, arbustos .. .

Com a espècie seu habitat biològic (l'entorn en el qual està dissenyat per viure a través del procés evolutiu) són les zones àrides (estepa).
A l'entorn estepari tots els recursos estan molt separats i per això els cavalls ferals recorren una mitjana de 16 kms al dia amb pics màxims de fins a 50 km en un sol dia, des del primer dia de la seva vida fins a l'últim!

En la nostra relació i convivència amb ells els conceptes a seguir són clars:
 
• Cavalls descalços (barefoot)
• Sense cap mena de ferro a la boca ni artefacte al seu cap capaç de produir moviments o restriccions mitjançant dolor.
• Proveir una dieta adequada a les seves necessitats segons les especificacions anteriors.
• Promoure el coneixement del seu llenguatge i formes de relació i respectar els seus temps d'aprenentatge en les nostres interrelacions amb ells, excloent totalment mètodes que utilitzin o generin dolor, por o estrès excessiu.
• Promoure l'observació com a sistema respectuós del coneixement del món dels cavalls.

 

 

 

 

 

FILOSOFIA SLOW HORSE CARE

 

Nuestra intención es promover y defender el bienestar mental y físico de los caballos según sus necesidades como especie.
 
SLOW HORSE CARE tiene sus orígenes en THE SLOW MOVEMENT, que se inició en Italia con el concepto de SLOW FOOD (en contraste con la comida rápida). Este enfoque de tomar el tiempo necesario para participar plenamente de una actividad y para saborear la vida, la naturaleza, la gente, y el lugar, se ha expandido a muchas otras áreas de la vida. Cuando se aplica a la propia manera de ser, se convierte en SLOW LIVING.

 

Nos gusta este concepto e intentamos crear un grupo que invite a pensar en hacer un cambio enfocado a valorar más el momento y así obtener más calidad de vida: less is more. SLOW DOWN, SLOW LIVING IS GOOD FOR YOU !!

 

Nuestra definición de "bienestar físico y mental" del caballo estaría basada en darles un hábitat y estructura social similar a  los siguientes conceptos:

 

El caballo es una especie social que vive en grupos familiares formados por 2 a 12 individuos

(media de 7), que se conocen como bandas.

Estos grupos familiares son muy estables (cambian muy poco a lo largo del tiempo) ya que las relaciones sociales y emocionales que unen a los diferentes individuos son muy estrechos.

 

Son herbívoros estrictos (no comen nada de origen animal) y su dieta se basa en un 80% en una gran variedad de gramíneas forrajeras, y en un 20% en una gran variedad de frutas, raíces, hojas, hierbas medicinales, arbustos...

 

Como especie su hábitat biológico (el entorno en el cual está diseñado para vivir a través del proceso evolutivo) son las zonas áridas (estepa).

En el entorno estepario todos los recursos están muy separados y por ello los caballos ferales recorren una media de 16 km al día con picos máximos de hasta 50 km en un solo día, des del primer día de su vida hasta el último!

 

En nuestra  relación y convivencia con ellos los conceptos a seguir son claros:

 

• Caballos descalzos (barefoot)

• Sin ningún tipo de hierro en la boca ni artilugio en su cabeza capaz de producir movimientos o restricciones mediante dolor.  

• Proveer una dieta adecuada a sus necesidades según las especificaciones anteriores. 

• Promover el conocimiento de su lenguaje y formas de relación y respetar sus tiempos de aprendizaje en nuestras  interrelaciones con ellos, excluyendo totalmente métodos que utilicen o generen dolor, miedo ó estrés excesivo.

• Promover la observación como sistema respetuoso del conocimiento del mundo de los caballos.