Slow Living Les Vinyes Slow Living Les Vinyes

Slow Food / Slow Food

Acabes d'arribar a un restaurant Km0 d'Slow Food... saps què vol dir?
Doncs que en el nostre restaurant es cuinen plats de Km0 en els quals
prioritzem la pagesia propera i ecològica, emprem aliments de temporada,
evitem l'ús de transgènics, recuperem productes de l'Arca del Gust i dels
Baluards d'Slow Food, i cuinem peix capturat de forma sostenible.
Cuinem des del cor i treballem amb aliments de màxima qualitat compartint el
nostre coneixement amb altres restaurants Km0 per millorar el vincle entre la
terra i la gastronomia local. Ens agrada cuinar, i ens agrada que els nostres
clients rebin a la taula el que nosaltres estimem a la cuina.


Què és Slow Food?
Slow Food és una associació eco-gastronòmica sense ànim de lucre fundada el
1989, actualment representada a 170 països diferents. Neix per fomentar una
cultura gastronòmica basada en els aliments bons, nets i justos. Els cuiners
d'Slow Food ens hem unit amb la xarxa mundial Terra Madre per crear un
model alternatiu de producció i consum d’aliments. Treballem amb la pagesia
propera i oferim la màxima qualitat als nostres clients.


Què és un plat Km0?
Un plat és considerat Km0 quan la major part dels seus ingredients que el
componen es compren directament a la pagesia local situada a menys de
100km. Han de ser majoritàriament ecològics o pertànyer a l'Arca del Gust o a
un Baluard d'Slow Food. No es permet l'ús d'aliments transgènics, ni de peix
en perill d'extinció.


Què és l'Arca del Gust?
L'Arca del Gust és un catàleg format pel conjunt de sabors, textures i aromes
que des de diferents racons del món s'estan recuperant. Els socis d'Slow Food
inclouen a l'Arca del Gust productes oblidats per tal de poder-los recuperar i
tornar a cuinar. Trobaràs varietats tradicionals d'hortalisses i fruites, cereals
que gairebé havien desaparegut, mètodes d'elaboració ancestrals, races
animals, etc.


Què és un Baluard?
Un Baluard és un projecte local que neix per donar suport a la pagesia
tradicional i de petita escala per recuperar productes de varietat antigues en
risc de desaparició. S'impulsa des del mateix territori on es troba l'aliment i té
per objectiu fomentar-ne la producció i el consum. Cuinant aliments dels
Baluards n'estem enfortint la recuperació i la coneixença.


Què és la pesca sostenible?
Pescar de manera sostenible vol dir que les arts que s'empren per capturar els
peixos són respectuoses amb l'entorn i amb totes les varietats de peix que són
capturades. Per exemple, no es pesquen espècies en perill d'extinció com, la
tonyina o el salmó; ni tampoc mides petites que malmetin la capacitat de
reproducció de l'espècie. També és important que es facin servir totes les
peces capturades i que es potencií l'ús de peixos locals respectant la seva
temporalitat.

Acabas de llegar a un restaurante Km0 de Slow Food ... sabes qué quiere decir?
Pues que en nuestro restaurante se cocinan platos de Km0 en los que
priorizamos la agricultura cercana y ecológica , empleamos alimentos de temporada ,
evitamos el uso de transgénicos , recuperamos productos del Arca del Gusto y los
Baluartes de Slow Food , y cocinamos pescado capturado de forma sostenible .
Cocinamos desde el corazón y trabajamos con alimentos de máxima calidad compartiendo
nuestro conocimiento con otros restaurantes Km0 para mejorar el vínculo entre la
tierra y la gastronomía local . Nos gusta cocinar , y nos gusta que nuestros
clientes reciban en la mesa lo que nosotros queremos en la cocina.


¿Qué es Slow Food ?
Slow Food es una asociación eco- gastronómica sin ánimo de lucro fundada en
1989, actualmente representada en 170 países diferentes . Nace para fomentar una
cultura gastronómica basada en los alimentos buenos, limpios y justos . los cocineros
de Slow Food nos hemos unido con la red mundial Terra Madre para crear un
modelo alternativo de producción y consumo de alimentos. Trabajamos con la agricultura
cercana y ofrecemos la máxima calidad a nuestros clientes.


¿Qué es un plato Km0 ?
Un plato es considerado Km0 cuando la mayor parte de sus ingredientes que lo
componen se compran directamente a la agricultura local situada a menos de
100km . Deben ser mayoritariamente ecológicos o pertenecer al Arca del Gusto o
un Baluarte de Slow Food . No se permite el uso de alimentos transgénicos , ni de pescado
en peligro de extinción.


¿Qué es el Arca del Gusto ?
El Arca del Gusto es un catálogo formado por el conjunto de sabores , texturas y aromas
que desde diferentes rincones del mundo se están recuperando. Los socios de Slow Food
incluyen en el Arca del Gusto productos olvidados para poderlos recuperar y
volver a cocinar . Encontrarás variedades tradicionales de hortalizas y frutas , cereales
que casi habían desaparecido , métodos de elaboración ancestrales , razas
animales , etc.


¿Qué es un Baluard ?
Un Baluard es un proyecto local que nace para apoyar la agricultura
tradicional y de pequeña escala para recuperar productos de variedad antiguas en
riesgo de desaparición . Se impulsa desde el mismo territorio donde se encuentra el alimento y tiene
por objetivo fomentar la producción y el consumo . Cocinando alimentos de los
Baluartes estamos fortaleciendo la recuperación y el conocimiento.


¿Qué es la pesca sostenible ?
Pescar de forma sostenible significa que las artes que se emplean para capturar los
peces son respetuosas con el entorno y con todas las variedades de pescado que son
capturadas . Por ejemplo , no se pescan especies en peligro de extinción como , la
atún o el salmón , ni tampoco medidas pequeñas que dañen la capacidad de
reproducción de la especie . También es importante que se utilicen todas las
piezas capturadas y que se potencie el uso de peces locales respetando su
temporalidad .